جلسه سی و سوم

موضوع: روايات باب الحیاء

تاريخ: ۲۷ / ۷ / ۹۶

 

جلسه سی و چهارم

موضوع: روايات باب العفو

تاريخ: ۴ / ۸ / ۹۶

 

جلسه سی و پنجم

موضوع: روايات باب کظم الغیظ

تاريخ: ۲ / ۹ / ۹۶

جلسه اول: شرح دعاهای صحیفه سجادیه

تاريخ: ۱۷ / ۱۰ / ۹۴

 

جلسه دوم: شرح دعاهای صحيفه سجاديه

تاريخ: ۲۴ / ۱۰ / ۹۴