گروه های علمی

 

گروه های علمی انجمن حديث حوزه عبارتند از:

گروه سیره و اخلاق

گروه حدیث و روانشناسی

گروه حدیث و جامعه شناسی

گروه احادیث پزشکی و سلامت

گروه رجال

گروه روش شناسی

گروه تاریخ و منابع

گروه احیاء متون