اعضای هیأت مدیره دوره سوم ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

 

حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی

حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی

زندگينامه

 

حجت الاسلام محمد حسین بهرامی

حجت الاسلام محمد حسین بهرامی

زندگينامه

 

حجت الاسلام فرهاد عباسی

حجت الاسلام فرهاد عباسی

زندگينامه

و
حجة الإسلام و المسلمین رحيم سالمی؛
حجة الإسلام و المسلمین عباس محمودی؛
حجة الإسلام و المسلمین حسین محققيان؛
حجة الإسلام و المسلمین علی اکبر خداميان آرانی.

بازرسان

۱٫ حجة الإسلام صهيب تقوی؛
۲٫ حجة الإسلام مهدی مرادی.

 

اعضای هیئت مدیره دوره دوم ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴

۱٫ حجة الإسلام و المسلمین محمد احسانی فر؛
۲٫ حجة الإسلام و المسلمین محمود احمدی میانجی؛
۳٫ حجة الإسلام و المسلمین محمّدحسین بهرامی؛
۴٫ حجة الإسلام و المسلمین محمد رضا سبحانی نیا؛
۵٫ حجة الإسلام و المسلمین فرهاد عباسی؛
۶٫ حجة الإسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی؛
۷٫ حجة الإسلام و المسلمین علی نصیری.

بازرسان

۱٫ حجة الإسلام حسن فکری؛
۲٫ حجة الإسلام مهدی مرادی.

 

اعضای هیئت مدیره دوره اول ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

۱٫ حجة الإسلام و المسلمین محمّدحسین بهرامی؛
۲٫ آقای سید علیرضا حسینی؛
۳٫ حجة الإسلام و المسلمین علی راد؛
۴٫ حجة الإسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی؛
۵٫ حجة الإسلام و المسلمین فرهاد عباسی؛
۶٫ حجة الإسلام و المسلمین احمد غلامعلی؛
۷٫ حجة الإسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی.