شرايط عمومي عضويت در انجمن حديث حوزه به شرح زير است:

۱٫ اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ایران و التزام عملی به قانون اساسي آن؛
۲٫ حسن شهرت و عدم سابقه عضویت در گروه های غیر قانونی و محارب با نظام؛
۳٫ حوزوی بودن.
انجمن حدیث داراي دو نوع عضويت است:

الف: عضويت پيوسته.

اعضاي پيوسته بايد حداقل داراي مدرك سطح سه حوزوي و يا كارشناسي ارشد باشند. افراد مذكور بايد داراي گرايشي تخصصي همخوان با زمينه فعاليت انجمن باشند و در غير اين‏ صورت بايد داراي يك تأليف و يا سه مقاله معتبر علمی در زمينه مذكور باشند.

ب: عضويت وابسته.

اعضاي وابسته كساني هستند که حداقل داراي مدرك سطح دو حوزوي يا كارشناسي و دارای گرایش تخصصی همخوان با زمینه فعالیت انجمن باشند.

 

نام شما (الزامی)

تحصیلات

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

بارگذاری مدارک

پیام شما